Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

Tööalane rehabilitatsiooni teenus

Meie koostööpartner on Eesti Töötukassa.

Tööalane rehabilitatsioon on suunatud inimestele, kellel on haiguse tõttu töövõime vähenenud ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks toetavat rehabilitatsiooniteenust.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed ja kes on töötukassa kliendid.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi , õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema.

Toetava rehabilitatsiooniteenuse käigus osutatame järgmisi teenuseid:

 • Sotsiaaltöötaja teenus.
 • Psühholoogi teenus.
 • Füsioterapeudi teenus.
 • Arsti teenus.
 • Õe teenus.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus

 • Hindame inimese toimetulekut igapäevaelu asjadega, sealjuures ka kõrvalise-abi vajadust.
 • Teeme ettepanekuid kodu– ja töö ning õpikeskkonna kohandamiseks tervisliku seisundi omapärast tulenevate erivajadustega.
 • Anname informatsiooni erinevate abivahendite kasutamise ja hankimise võimaluste kohta.
 • Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, toetades sel teel selle inimese edasist sotsiaalset toimetulekut.

Teenuste loetelu

 • Tegevuskava koostamine ja tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks (isiku tegevusvõime, keskkonnapoolse toetuse vajaduse ja üldse abivajaduse hindamine).
 • Füsioterapeudi nõustamine: iseseisvat toimetulekut arendavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja õpetamine, koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja selle kasutamise juhendamine. Tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.
 • Sotsiaaltöötaja nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide ning hariduslike -, töö- või elukohaga seotud probleemide korral, eesmärgiga arendada kliendi sotsiaalseid oskusi ning suurendada nii kliendi toimetulekut ühtlasi vajadusel tema lähivõrgustikku aktiveerides.
 • Psühholoogi individuaal-, pere või grupinõustamine meeleolu-, suhteprobleemide ja tegevusteks alamotiveerituse olukorras.
 • Arsti teenus- kliendi ja rehabilitatsiooni meeskonna informeerimine kliendi psüühilise seisundi individuaalsest eripärast ja sellest tulenevatest erivajadustest.
 • Õe teenus-kliendi teadlikkuse tõstmine ,haigusteadlikkuse hindamine,haiguste ja nende sümptomitega toimetuleku õpetamine,kehaliste vaevuste lahtiseletamine.