Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

REHABILITATSIOONI TEENUS

Teenuse eesmärgiks on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada tema ühiskonnaellu kaasatust ning soodustada töötamist ja tööle asumist.

Sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust osutame :

 • Isikute sihtgruppidele 1
  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses kuni 16-aastased puudega isikud ja § 2¹ tähenduses kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud;

 • Sihtgrupp 2
  Tööealised isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsugrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;vanaduspensioni ealised isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses

 • Sihtgrupp 3
  Tööealised psüühikahäirega isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsugrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

 • Rehabilitatsiooniteenuse käigus:

  • Hindame inimese toimetulekut igapäevaelu asjadega, sealjuures ka kõrvalise-abi vajadust.
  • Teeme ettepanekuid kodu– ja töö ning õpikeskkonna kohandamiseks tervisliku seisundi omapärast tulenevate erivajadustega.
  • Anname informatsiooni erinevate abivahendi(te) kasutamise ja hankimise võimaluste kohta.
  • Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, toetades sel teel selle inimese edasist sotsiaalset toimetulekut.

  Teenuste loetelu

  • Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine kõigile puuet taotlevatele lastele ja neile puuet taotlevatele täisealistele, kelle suhtes on teinud vastava otsuse Sotsiaalkindlustusamet.
  • Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine ( lastele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat või 3 aastat;  täiskasvanutele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta , 2-, 3-, või 5 aastat).
  • Rehabilitasioonivajaduse hindamine ja  tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks  ning fikseerimine rehabilitasiooniplaanis.(isiku tegevusvõime, keskkonnapoolse toetuse vajaduse ja üldse abivajaduse hindamine).
  • Juhendamine kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia. Vajadusel isiku pere ja tema lähivõrgustiku nõustamine ja juhendamine juhtumikorralduse põhimõttel.
  • Füsioterapeudi nõustamine, koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja selle kasutamise juhendamine. Tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.
  • Sotsiaaltöötaja nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide ning hariduslike -, töö- või elukohaga seotud probleemide korral, eesmärgiga arendada kliendi sotsiaalseid oskusi ning suurendada nii kliendi toimetulekut ühtlasi  vajadusel tema lähivõrgustikku aktiveerides.
  • Psühholoogi individuaal-, pere või grupinõustamine meeleolu-, suhteprobleemide  ja tegevusteks alamotiveerituse olukorras.
  • Logopeedi teenus kõne- ja suhtlusoskuste toetamisel, kujundamisel. Kõnega seotud abivahendite kasutamise juurutamine.
  • Eripedagoogi teenus haridusküsimustes, õpioskuste kujundamine, igapäevaelu toimingute nõustamine.
  • Majutusteenus puuet taotlevatele ning puudega lastele ning alla 16 aasta vanuste laste saatjatele ja täiskasvanutele 119, 85 euro eest aastas maksumusega 23,97 euri ööpäev.

  Sõidukulud

  Kui isiku elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht on erinevates omavalitsustes, siis  kompenseeritakse sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, hooldajale, abikaasale või kellelegi teisele vajalikule abistajale), kummalegi maksimaalselt 41,55 eurot aastas.

  Sõidukulude taotluses on oluline märkida järgmised andmed:

  • Rehabilitatsiooniteenust saanud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg ning postiaadress ja telefoni nr.
  • Vajadusel rehabilitatsiooniteenust saanud kliendi esindaja nimi ja isikukood või sünniaeg ning postiaadress ja telefoni nr.
  • Sotsiaalkindlustusameti väljastatud suunamiskirja nr.
  • Arvelduskonto nr. kuhu transpordihüvitis kanda.
  • Andmed rehabilitatsiooniteenuse osutamisega seotud sõidukulude tekkimise kohta, kus märgitud ära sõidu lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa.
  • Taotlusele lisada sõidukulu tõendavate dokumentide loetelu (sõidupiletid, bensiiniostu tsekid, taksoarved).